همایش ها

ورکشاپ رباتیک و الفبای کارآفرینی در سراوان

ورکشاپ رباتیک سراوان
همایش رباتیک سراوان Robotic Congress Saravan
همایش رباتیک سراوان Robotic Congress Saravan
همایش رباتیک سراوان Robotic Congress Saravan
همایش رباتیک سراوان Robotic Congress Saravan