نمایندگان بین المللی شرکت آیریک رباتیک صدرا

صادرات کالای آموزشی و خدمات آموزشی یکی از اولویت های شرکت آیریک رباتیک صدرا می باشد. لذا با توجه به جذابیت و نیاز ایجاد شده در حوزه رباتیک دانش آموزشی و همچنین حرکت کشور های همسایه به سمت فناوری های نوین ما را بر آن داشت که چشم انداز دهه دوم فعالیت را بر مبنای صادرات قرار دهیم. به همین منظور بخش مدیریت صادرات شرکت، طراحی و در حال توسعه می باشد. و تا کنون اقدامات اولیه برای صادرات به چند کشور شروع شده و در حال توسعه می باشد.

شرکای جهانی را صمیمانه به سیستم آموزشی آیریک رباتیک صدرا دعوت می کنیم.

فهرست نمایندگی های شرکت آیریک رباتیک صدرا در کشور های همسایه و خاورمیانه

کشور نماینده شهرستان تلفن تماس اینستاگرام
افغانستان  کابل لینک 
افغانستان هرات لینک

همکاران بین المللی آیریک رباتیک صدرا