المپیاد ربات های آموزشی

دهمین جشنواره ربات های آموزشی مسابقات Robotex

نهمین جشنواره ربات های آموزشی مسابقات Robotex

هشتمین جشنواره ربات های آموزشی مسابقات Robotex

هفتمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  ۹۶

ششمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  ۹۵

پنجمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  ۹۳

چهارمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  ۹۱

سومین دوره مسابقات ربات های آموزشی  ۹۰

دومین دوره مسابقات ربات های آموزشی  ۸۹

اولین دوره مسابقات ربات های آموزشی  ۸۸