مسئولیت ما در قبال دانش آموزان مستعد مناطق محروم چیست؟

لبخندی بر لبان کارآموزان مستعد

اهداء یکصد و سیزده عدد کیف آموزشی به کارآموزان مستعد و فعال در حوزه مهارت آموزی شهر سراوان توسط خیرین

اهداء یک عدد لپتاپ به کارآموز مستعد و فعال در حوزه رباتیک در اصفهان
توسط خیرین

اهداء شش بسته سطح یک آریانا به کارآموزان فعال در حوزه رباتیک در
استان کردستان توسط خیرین

اهداء نوزده جلد کتاب مکانیک۱ به کارآموزان فعال در حوزه رباتیک
در شرق اصفهان توسط خیرین

زندگی مان حکایت یک پرواز است؛ پروازی که به سوی مقصد ها و مقصود ها می رود، اینک که رسالتی بزرگ گروهی را بر آن داشته تا تسهیل کننده و پر این پرواز باشد ما نیز از داشته ها و هر آنچه داریم به میان می آوریم تا لبخندی بر لبان این مستعدان عزیز بیاوریم.

مسئول محترم توجه داشته باشید که اطلاعات شخصی شما محرمانه تلقی می شود.

اگر شما هم میخواهید در این مسئولیت اجتماعی سهیم باشید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.