مطالب آموزشی

robots

ربات چیست؟

رباتیک صدرا

آموزش رباتیک به دانش آموزان

Creative child

آموزش رباتیک به کودکان

ربات ساده

 ساخت ربات ساده در خانه

ساختار عمومی یک ربات

رباتیک چیست؟

آینده ی رباتیک چیست؟

ترم الکترونیک روبوگیت

steper-motor

استپر موتور

ترم موبایل ربات های آموزشی

نرم افزار پروتئوس (Proteus)

ترم برنامه نویسی ربات های پیشرفته

هوش مصنوعی جای خالی انسان را پر می کند

ریز ربات های دندانپزشک

ریز ربات های دندانپزشک

Soft Robot

ربات های نرم

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء

فناوری S T E A M