اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء چیست؟

اینترنت اشیاء به معنای اینترنت چیزها یا به اختصار (IoT) Internet of Things و یا چیزنت ها نام دارد.