جهت نصب و راه اندازی برنامه اسکرچ طبق روز زیر عمل کنید:

ابتدا از آدرس زیر  فایل نصب را دانلود نمایید و مطابق مراحل زیر عمل نمایید:

http://scratch.mit.edu