لیگ ماشین سرعتی

هدف از برگزاری این مسابقه شبیه سازی فضای واقعی مسابقات رالی سرعت می باشد. تیم های شرکت کننده در این رقابت باید با استفاده از مفاهیم ساخت گیربکس های افزاینده سرعت، ماشینی بسازند که در کوتاهترین زمان به خط پایان برسد.

فایل قوانین

فیلم راهنما