لیگ نمایش آزاد دبستان

طراح يا مخترع با مشاهده ی نيازي در پيرامون خود، به تلاش و تكاپو در آمده و به دنبال راه حلي برای برطرف كردن آن بر مي آيد. همه چيز از يك ايده شروع مي شود، ايده ای كه ممكن است در ذهن هر فردی به وجود آيد ،اما تفاوت يك مبتكر طراح با سايرين در اين است كه وی با « دانش فرآيند حل مسئله » آشناست و توانايی انجام « فعاليت تيمی » را دارد، بنابراين می تواند طرح مورد نظر خود را به يك محصول واقعی و عملكردی تبديل كند، محصولی كه در دنياي واقعی بتواند نيازهاي واقعی را برطرف نمايد.

دانش آموزان بايد بدانند كه پس از يافتن يك ايده، بايد آن را بپرورانند، آزمايش كنند و جنبه هاي گوناگون آن را مورد توجه قرار دهند.

دانلود قوانین