مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

مکانیک، مکانیک تخصصی ربات

رشته تحصیلی:

مکانیک

مرتبه علمی: فوق لیسانس            نوع همکاری: قراردادی

زمینه تحقیقاتی: مکانیک

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید