silent

لیگ ماموریت ممکن

ماموریت ممکن

این مسابقه با ایجاد فضایی زنده و جذاب سعی دارد تا کارآموزان با استفاده از قوه خلاقیت خود و مطالب علمی که آموخته اند راه حلی برای انجام ماموریتی که پیش رو دارند، پیدا کنند.