لیگ دختران

Firefighting

هدف این رقابت ساخت رباتی است که بتواند چهار شمع را که به صورت تصادفی در زمین قرار دارند را پیدا کرده و خاموش کند. شمع ها داخل میدانی قرار دارد که با خط سیاه دور آن ها مشخص شده است. تیم ها اجازه دست زدن به شمع ها را ندارند.