girl

لیگ دختران

Firefighting

هدف این رقابت ساخت رباتی است که بتواند چهار شمع را که به صورت تصادفی در زمین قرار دارند را پیدا کرده و خاموش کند. شمع ها داخل میدانی قرار دارد که با خط سیاه دور آن ها مشخص شده است. تیم ها اجازه دست زدن به شمع ها را ندارند.

بسته قطعه شناسی
robot