لیگ مقدماتی

Lego Sumo

  1. در این مسابقه ربات باید منحصراً از قطعات مجاز LEGO® اصلی یا HiTechnic® ساخته شده باشد. برای سیم های مورد استفاده در ربات یک استثنا وجود دارد، سیم ها باید قطعات مجوزدار LEGO® original، HiTechnic® یا Mindsensors باشند.
  2. قطعات مورد استفاده باید در شرایط اولیه خود باشند و تغییری در آنها ایجاد نشود.
  3. ربات فقط باید از باتری ها یا سلول هایی استفاده کند که توسط LEGO® توصیه شده است.

Lego line follower

وظیفه ربات در این مسابقه طی کردن مسیر سیاه روی زمین سفید است. در این رقابت ربات ها باید با قطعات lego ساخته شده باشند.