لیگ ربات انباردار

هدف از برگزاری این لیگ آشنايی با ربات های جابجا كننده اجسام و ربات های انباردار در صنايع و كارخانه ها و مكانيزم های به كار رفته در اين ربات ها می باشد.

فایل قوانین

مدل سه بعدی