Robot Ball

هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد فضایی پر نشاط و جذاب توسط شرکت کنندگان در این رقابت و به کارگیری کلیه مکانیزم های پرتابی، لنگ و سایر مکانیزم هایی است که کارآموزان آموزش دیده و با خلاقیت خود برای ساخت این ربات ترکیب می کنند.

 

فایل قوانین