مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

مکانیک

رشته تحصیلی:

مهندسی مکانیک

 

مرتبه علمی: لیسانس                     نوع همکاری: قراردادی

زمینه تحقیقاتی: مکانیک

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید