آقای آقاجانی

مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

قطعه شناسی

رشته تحصیلی:

مهندسی برق

مرتبه علمی: فوق لیسانس                     نوع همکاری: رسمی

زمینه تحقیقاتی: برق و الکترونیک