مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

کودک خلاق

رشته تحصیلی:

روانشناسی عمومی

مرتبه علمی: کارشناسی ارشد                     نوع همکاری: قراردادی

زمینه تحقیقاتی: روانشناسی کودک

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید