خانم رجبی

مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

مکانیک، مکانیک تخصصی

رشته تحصیلی:

مهندسی الکترونیک

مرتبه علمی: لیسانس                     نوع همکاری: رسمی

زمینه تحقیقاتی: برق و الکترونیک

 

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید