Maze Solving

در این رقابت، ماموریت ربات حرکت از یک مسیر پر پیچ و خم از گوشه ای تعیین شده به سمت مرکز زمین است. این کار باید در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد

فایل قوانین

فیلم راهنما