مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

طراحی و برنامه نویسی ربات های پیشرفته

رشته تحصیلی:

مهندسی الکترونیک

 

مرتبه علمی: لیسانس                     نوع همکاری: رسمی

زمینه تحقیقاتی: الکترونیک و فناوری

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید