ربوتکس ۲۰۱۹ - چین

راهیابی برندگان مسابقات روبونیت ایران، مسابقات رباتیک تهران و مسابقات آریانا کاپ به مسابقات جهانی ربوتکس جهانی – چین

روبوتکس ۲۰۱۹ چین