لیگ نمایش آزاد دبیرستان

طراح يا مخترع با مشاهده ی نيازی در پيرامون خود، به تلاش و تكاپو در آمده و به دنبال راه حلی براي برطرف كردن آن بر می آيد. همه چيز از يك ايده شروع می شود، ايده ای كه ممكن است در ذهن هر فردی به وجود آيد ،اما تفاوت يك مبتكر طراح، با سايرين در اين است كه وی با «دانش فرآيند حل مسئله » آشناست و توانايی انجام «فعاليت تيمی» را دارد، بنابراين مي تواند طرح مورد نظر خود را به يك محصول واقعی و عملكردی تبديل كند، محصولی كه در دنياي واقعی بتواند نيازهای واقعی را برطرف نمايد.

دانش آموزان بايد بدانند كه پس از يافتن يك ايده، بايد آن را بپرورانند، آزمايش كنند و جنبه های گوناگون آن را مورد توجه قرار دهند.

فایل قوانین