izad-panah

جناب آقای ایزدپناه

مدرس در:

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

الکترونیک – قطعه شناسی

رشته تحصیلی:

مهندسی الکترونیک

مرتبه علمی: لیسانس                     نوع همکاری: رسمی

زمینه تحقیقاتی: الکترونیک – قطعه شناسی 

پست الکترونیک: ghasemizadpanah@yahoo.com

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید