کودک خلاق

بسته ی کودک خلاق متشکل از قطعاتی با ساختار مهندسی مکانیک می باشد. با ریشه یابی در رشته های مهندسی به این نتیجه میرسیم که مهندسی مکانیک زیر ساخت  تمامی مهندسی ها می باشد. در دنیای اطراف ما سازه یا وسیله ای را نمیتوانیم پیدا کنیم که در آن پایه ی مکانیک وجود نداشته باشد. حدود ۱۱۰ سال پیش شخصی بنام فرانک هورنبای در انگلستان، پایه گذار طراحی این سازه ها بود. شعار او «مکانیک را آسان آموزش دهیم.» بوده است.