سامانه استعلام مدارک کارآموزان

تایید گواهینامه دوره آموزشی برنامه نویسی ۳ PIC
آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا

گواهی برنامه نویسی pic3 صدرا
برنامه نویسی PIC 3 ۱۰۰%