سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی قطعه شناسی ۳
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

گواهی قطعه شناسی 3 سپروبو
قطعه شناسی ۳ ۱۰۰%