سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی قطعه شناسی ۲
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

گواهی قطعه شناسی 2 سپروبو
قطعه شناسی ۲ ۱۰۰%