سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی طراحی ماشین های فرمول ۱
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

گواهینامه solid-works4 شهرکرد
طراحی ماشین های فرمول ۱ ۱۰۰%