سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی الکترونیک ۳
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

گواهی الکترونیک 3 سپروبو
الکترونیک ۳ ۱۰۰%