سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی الکترونیک ۲
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

گواهی الکترونیک 2 سپروبو
الکترونیک ۲ ۱۰۰%