سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگوی آموزشگاه شهرکرد

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه آریانا رباتیک شهرکرد

ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%