سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

گواهی خلاق 2 سپروبو
ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%