سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو سهند

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه رباتیک سهند

گواهی خلاق ۲ سهند
ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%