سامانه استعلام مدارک کارآموزان

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم دوم
آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا

گواهی خلاق 2 چیستا رباتیک صدرا
ترم دوم کودک خلاق ۱۰۰%