سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم سوم
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

ترم سوم کودک خلاق ۱۰۰%