سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو سهند

تایید گواهینامه دوره آموزشی کودک خلاق ترم سوم
آموزشگاه رباتیک سهند

گواهی خلاق ۳ سهند
ترم سوم کودک خلاق ۱۰۰%