سامانه استعلام مدارک کارآموزان
لوگو-ربوتیکس-اسکول

تایید گواهینامه دوره آموزشی مکانیک B3
ربوتکس مدارس

مکانیکB3 ۱۰۰%