سامانه استعلام مدارک کارآموزان
گواهی خلاق 1 سپروبو

تایید گواهینامه دوره آموزشی مکانیک B1
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سپروبو

گواهی B1 سپروبو
مکانیک A1 ۱۰۰%