همایش ها

نخستین گردهمایی علمی پژوهشی خلاقیت و رباتیک در طبس

نخستین گردهمایی علمی پژوهشی خلاقیت و رباتیک شهرستان طبس
نخستین گردهمایی علمی پژوهشی خلاقیت و رباتیک شهرستان طبس