« چارت آموزشی دوره های آموزشی رباتیک طبق استانداردهای  سازمان فنی و حرفه ای کشور »


این مدارک شامل حرفه ها و شایستگی های ذیل می باشد :

در رشته الکترونیک، آموزش شایستگی های :

۱.ساخت سازه های مکانیکی موبایل ربات های آموزشی ( کد استاندارد : ۱-۰۱۰-۰۳-۸۲۱۲)

۲. تحلیل و بکار گیری تجهیزات و قطعات الکترونیکی در موبایل روبات های آموزشی(کد استاندارد : ۱-۰۱۱-۰۳-۸۲۱۲)

۳. تحلیل و ساخت موبایل ربات های آموزشی غیر هوشمند بر پایه کنترب دستی (کد استاندارد : ۱-۰۱۲-۰۳-۸۲۱۲)

در رشته فناوری اطلاعات، آموزش شغل های :
۱. حرفه مبانی رباتیک (کد استاندارد : ۵۲/۹۲/۱/۱/۱-۸)

۲. حرفه سخت افزار رباتیک (کد استاندارد : ۵۲/۹۲/۱/۱/۲-۸)

۳. حرفه میکرو کنترلر ها در رباتیک (کد استاندارد : ۵۲/۹۲/۱/۱/۳-۸)