بهزاد واعظ

جناب آقای بهزاد واعظ

مدرس در:
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

دوره های آموزشی :

دوره های الکترونیک و موبایل ربات های آموزشی

رشته تحصیلی:

مهندسی برق و الکترونیک

 

مرتبه علمی: لیسانس                     نوع همکاری: رسمی

زمینه تحقیقاتی: الکترونیک،قطعه شناسی

پست الکترونیک: behzad.vaez@yahoo.com

برنامه های کاربردی الکترونیک

میتوانید دیدگاهتان را نسبت به مربی خود بنویسید