امروزه هر موسسه اقتصادی در صورتی موفق است که تقاضای اجتماعی از آن حمایت کند. پیشرفت یک موسسه اغلب به خاطر محبوبیت محصول آن است. همچنان که دنیا به سوی رشد و توسعه پیش می رود نیازهای گذشته رنگ می بازند و نیازهای جدید، تقاضاهای نو و اهداف تازه جایگزین آنها می شوند.
بنابراین از یک جنبه، محصول تلاش یک موسسه اقتصادی را (چه کسب و کار یک نفره باشد یا شرکتی بزرگ) می توان متعلق به اشخاصی دانست که فکر تاسیس آن به ذهن شان خطور کرده و علاقمند به ادامه فعالیت آن بوده اند. اما، از طرف دیگر فعالیت یک شرکت برای کمک به حفظ زندگی اجتماعی پایدار و پیشرفت و تعالی فرهنگ است، بنابراین یک بنگاه اقتصادی یا کسب و کار، از هر نوعی که باشد، بدون شک یک موجودیت و دارایی همگانی است.
مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می شود. همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی تلاش شرکت برای حداکثرسازی سود را افزایش خواهد داد. در این حالت به طور هم زمان توجه به منافع سهام داران و مصالح جامعه نیز مورد توجه قرار می گیرد.
آماده بودن برای تولید کالا به وفور، در دسترس عموم گذاشتن کالا و آسان تر کردن زندگی مردم و نابودی فقر از این طریق، باید رسالت یک شرکت باشد.

یکی از مسئولیت های اجتماعی آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا ارائه خدمات آموزشی و بسته های آموزشی آریانا در مناطق کم برخوردار ایران اسلامی می باشد.