آی سی های خطی و آنالوگ پرکاربرد

۷۰۰,۰۰۰ 

شامل جانمایی پایه ها، مشخصات فنی وکاربردهای آنها

17 در انبار