بسته قطعه شناسی ۱

۸,۶۰۰,۰۰۰ 

همراه با این محصول کتاب زیر را نیز می توان تهیه کرد.

کتاب پرکاربردترین قطعات الکترونیک
   کتاب پرکاربردترین قطعات الکترونیک