بسته قطعه شناسی ۱ (بدون ابزار)

۳,۵۰۰,۰۰۰ 

همراه با این محصول کتاب زیر را نیز می توان تهیه نمود.

کتاب پرکاربردترین قطعات الکترونیک

کتاب پرکاربردترین قطعات الکترونیک