نمایش یک نتیجه

کودکان در کنار آموزش های رسمی که در مدارس می آموزند نیازمند کسب مهارت های دیگری نیز هستند مانند مهارت های رفتاری و شخصیتی، مهارت های تحصیلی و مهارت های ارتباطی که همه این مهارت ها به عنوان مهارت های زندگی مطرح می شود. اما در کنار این قبیل مهارت ها، نیازمند کسب مهارت های کسب و کار هم می باشند.

کتاب های آموزشی کودک خلاق همراه با بسته های آموزشی کودک خلاق به فروش می رسند.

کتاب های آموزشی کودک خلاق

کتاب کودک خلاق جلد اول

350,000 

کتاب های آموزشی کودک خلاق

کتاب کودک خلاق جلد دوم

300,000 

کتاب های آموزشی کودک خلاق

کتاب کودک خلاق جلد سوم

170,000