نمایش یک نتیجه

کودکان در کنار آموزش های رسمی که در مدارس می آموزند نیازمند کسب مهارت های دیگری نیز هستند مانند مهارت های رفتاری و شخصیتی، مهارت های تحصیلی و مهارت های ارتباطی که همه این مهارت ها به عنوان مهارت های زندگی مطرح می شود. اما در کنار این قبیل مهارت ها، نیازمند کسب مهارت های کسب و کار هم می باشند.

کتاب های آموزشی کودک خلاق همراه با بسته های آموزشی کودک خلاق به فروش می رسند.