المپیاد ربات های آموزشی

هشتمین جشنواره ربات های آموزشی مسابقات Robotex

هفتمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  96

ششمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  95

پنجمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  93

چهارمین دوره مسابقات ربات های آموزشی  91

سومین دوره مسابقات ربات های آموزشی  90

دومین دوره مسابقات ربات های آموزشی  89

اولین دوره مسابقات ربات های آموزشی  88