ربوتکس ۲۰۱۹ - چین

راه یابی برندگان مسابقات روبونیت ایران، مسابقات رباتیک تهران و مسابقات آریانا کاپ به مسابقات جهانی ربوتکس جهانی – چین

صفحه قوانین