شرکت آیریک رباتیک صدرا در رسانه ها

مسابقات رالی المپیاد های آموزشی

اخبار جوانه ها | ربوتکس ۲۰۱۹ چین